مجموعه طبیعت نوشته ها

مجموعه پلاستیک آرت

مجموعه تابلو های زمینی

مجموعه استخوانها

مجموعه پرتره ها – نقاب ها

مجموعه آدمک ها

مجموعه جانوران درختی

مجموعه چیدمان برگها

درختها و صخره ها

انگشتانه

دیگر آثار

طبیعت همواره برای من مایه ی  آرامش  و الهام بخش است و من خود را قسمتی از آن میدانم . این ارتباط برایم وصف ناشدنی است.
به عنوان جزئی از این چرخه می دانم که تا چه اندازه قدرت حفظ آن را داشته و یا می توانم آن را تخریب کنم  بنابراین در آثارم سعی دارم تا این مطلب را یادآوری کنم و دل نگرانیهایم را برای سرنوشت طبیعت و اتصال سرنوشت انسان به آن بازگو نمایم . دست یافتن به حسی درونی و ارتباطی عمیق و تنگاتنگ با اجزای طبیعت برایم بسیار لذت بخش است.