ماهی هایی بیرون از آب. انسانهایی پلاستیک پیچ شده که توان حرکت ندارند، نفسهایشان به شماره افتاده و تابش خورشید تحملشان را به انتها  رسانده است.
در مجموعه پرفورمنس “زن،مرد،ماهی” روح انسان در کالبد موجودی قرار گرفته که حیات و  زندگی اش تحت تاثیر تصنعات و ولع بشری به خطر افتاده است.
ماهی نمادی است از موجوداتی که هر کدام حلقه ای هستند از زنجیره و چرخۀ طبیعت ، همان چرخه ای که انسان نیز حلقه ای از آن است، حلقه ای بسیار قدرتمند با توان حفاظت یا تخریب از کل این زنجیره.