این دسته از ویدئوهایم در ادامۀ مجموعۀ  “تابلوهای زمینی” ساخته شد. چیدمانهایی بر بستر زمین با استفاده از مواد طبیعی چون برگ و گل و شاخه و سنگ.
ویدئوها را مناسب برای پخش در فضای مجازی، با کمک امکانات تصویربرداری و تدوین موبایلم در سال 1399، زمان همه گیری کرونا و قرنطینگی های خانگی تهیه کردم.
توضیحات بیشتر و دیگر آثار این مجموعه را در بخش هنر محیطی، زیر شاخه “تابلوهای زمینی” می توانید ببینید.
شماره یک
شماره دو
شماره سه
شماره چهار
شماره پنج
شماره شش