پرتره ها- نقابها

وجود من، بخشی از وجود طبیعت است و اجزای طبیعت بخشی از هویت من. خود را جدا از برگ و شاخه و سنگ و درخت و رود، نمی بینم. روح من با درد طبیعت آزرده میشود و با رنجشش رنجور. روح من با نسیمی شمالی و پرواز پروانه ای جان میگیرد، به همین سادگی. [...]