اکسیژن آزاد

اکسیژن آزاد/ چیدمان / شهریور 1390 / اصفهان-گالری آپادانا / جشنواره هنر چند رسانه ای / برگزارکننده: انجمن نقاشان اصفهان اجرای این طرح بر مبنای یادآوری و ایجاد حس فضای درونی نایلونی در بسته است که چند ماهی در آن غوطه ورند. ورودی کوچکی امکان حضور مخاطب دراین اثر را فراهم میکرد. موجوداتی غیر [...]