توضیحات

ه مهم: این ویژگی بیشتر برای نوشته‌های ساده که شامل متن، عکس، حرف یا کلمه برجسته و دیگر محتوای ساده، طراحی شده است. اگر از دیگر المان‌هایی که بصورت باکس نمایش داده می‌شود استفاده کنید احتمال بهم ریختگی وجود دارد که استفاده از ه مهم: این ویژگی بیشتر برای نوشته‌های ساده که شامل متن، عکس، حرف یا کلمه برجسته و دیگر محتوای ساده، طراحی شده است. اگر از دیگر المان‌هایی که بصورت باکس نمایش داده می‌شود استفاده کنید احتمال بهم ریختگی وجود دارد که استفاده از ه مهم: این ویژگی بیشتر برای نوشته‌های ساده که شامل متن، عکس، حرف یا کلمه برجسته و دیگر محتوای ساده، طراحی شده است. اگر از دیگر المان‌هایی که بصورت باکس نمایش داده می‌شود استفاده کنید احتمال بهم ریختگی وجود دارد که استفاده از ه مهم: این ویژگی بیشتر برای نوشته‌های ساده که شامل متن، عکس، حرف یا کلمه برجسته و دیگر محتوای ساده، طراحی شده است. اگر از دیگر المان‌هایی که بصورت باکس نمایش داده می‌شود استفاده کنید احتمال بهم ریختگی وجود دارد که استفاده از