جانوران درختی

این مجموعه همانند مجموعه " آدمکها" و " استخوان ماهی ها"، هدیه بیابان به من بوده است و در مواجه ای شگفت انگیز با طبیعت بیابان، آنها را یافته ام. تنها در عمق بیابان بی پایان در انتهای شهر حسن آباد، در حال قدم زدن و فکر کردن بودم که احساس کردم موجود کوچکی [...]