برگها

این مجموعه در امتداد مجموعه " تابلوهای رمینی ام" شکل گرفته است. چیدمانی از عناصر گیاهی بر بستر زمین و نزدیک به ترکیب بندیهای تابلوهای نقاشی ام با چاپ و شاپان.  [...]