پیچیدن درون پلاستیک ، تنفس های سخت ، گرما ،تعریق، سختی و عدم توانایی حرکت ، درک احساس شاخه های خشکیده ، درک حس موجودات به دام افتاده در آبهای آلوده، زمینی که گرما احاطه اش کرده است ،احساس عدم رهایی و توانایی، چیزهایی است که من در پرفورمنسهایم به دنبال آن هستم .
مردمی که خود پلاستیک ها را به دور خودشان میپیچند ،نمادی از انسانهایی هستند که با دست خود ، زمین و طبیعتش را نابود میکنند و به زندگی خود و فرزندانشان در زنجیره ی طبیعت آسیب میزنند.
پلاستیک برای من نماینده ی آلوده کننده هاست.

مجموعه “زن-مرد-ماهی”

مجموعه “روح درخت”

مجموعه “تنفس در پلاستیک”

مجموعه”خواب یک پری”