نقاشي هايم در طبيعت بر روي بوم و بستر ساحل و خاك جاني سه بعدي و زنده تر ميگيرند. جزء
جزءشان را لمس ميكنم ، حس ميكنم و از بودن با سنگ و برگ و چوب و صدف لذتي سرشار از سرمستي كودكانه مي برم.
كنكاشي ميان رنگها و فرمها و آرامشي حاصل از موسيقي باد و آب و نفسهاي خاك و دريا. هر جزء دورافتاده و كوچكي از طبيعت
ميتواند عنصر مهمي در تابلوهاي محيطي ام باشدو جايگاه و سخني تازه پيدا كند.
رنگهاي واقعي ، فرمهاي طبيعي و چيدماني از روي آگاهي.
اجزايي از طبيعت ، آنهايي كه در وجهي از زمان عمر خود را طي كرده اندو مرده به حساب مي آيندو در وجه باقيمانده ي زمانشان
بايد به طبيعت بازگردند و چرخه ي ديگري را آغاز كنند برايم جذابيت خاصي دارند و سهمشان در كل كارهاي محيطي ام بيشتر
است.

جزیره هرمز – بیستمین جشنواره هنر محیطی – زمستان 1387

جزیره هرمز- زمستان 1388

شوشتر – پاییز 1389

شاید ماهی – کویر شرق اصفهان – تابستان 1390


leaves12


leaves5


leaves16

تابلوهای
زمینی (برگها) – اطلاعات و تصاویر بیشتر در بخش برگها (کلیک کنید)