متن مربوط به ویدئوچیدمان ماهیهای یونس در موزه هنرهای معاصر و نمایش خیابانی در ورزنه و در نیاوران ، اضافه شود.

ادامه متن ، مربوط به نمایش اثر در فضای عمومی