برگ نوشته / 1385-1399
برگ خشکیدۀ چنار پس از گذشت یازده سال هنوز نوشته هایم را بر خود حفظ کرده بود. برگ را میان کاغذها و ابزار قدیمی نقاشی ام یافتم و یک بار دیگر به آن جان بخشیدم. این برگ که زمانی رنگ شاد زرد بر تن داشت، جزو اولین کارهایم در هنر محیطی است.
اعدام نکنید!/1399
در اعتراض به اعدام سه جوان که در جریان اعتراضات سال 98 محاکمه شده بودند و برای مطالبۀ آزادی آنان، در فضای مجازی کمپین های مختلفی به راه افتاد. در این ویدئو با استفاده از شاخه های زیتون که نماد صلح و دوستی هستند و با استفاده از خاک قرمز ساحل هرمز، فضایی متضاد از صلح و جنگ ایجاد کردم.
1399/هنرمندسرای آلمُن
صندلی های چوبی، گلدان انار، صدای گنجشکها و نسیم آرام، نوشتن و نوشتن و نوشتن.
دهان بسته/1399
با دهان بسته هم میتوانم جوانه بزنم، گل بدهم و خطوط اسارت خویش را بشکنم.

1399

1399

اصل پنجاه / 1399
اصل پنجاهم قانون اساسی میگوید: در جمهوري اسلامي‌، حفاظت محيط زيست كه نسل ‌امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته ‌باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌گردد. از اين رو فعاليت هاي اقتصادي وغير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن‌ ملازمه پيدا كند، ممنوع است‌.
آیا اجرای این اصل جدی گرفته میشود؟ 
1399
1399