برشی از ویدئو
…………………………………………………………………………….
عنوان: ماهی ها حرف های مرا می خورند
سال خلق: 1396
مدت زمان : 1:59
……………….
تکه ای نان خشک  و حرفهای ناگفته ام، نوشته با خاک قرمز ساحل دریای جنوب بر آن، شناور در جشن ماهیها. ماهیها حرف های مرا میخورند و آن را در طبیعت جاری می کنند.

تصاویر ثابت