برشی از ویدئو
…………………………………………………………………………….
عنوان: نارنج
سال خلق: 1393
مدت زمان : 2:52
……………….
خاطرات زیبای کودکی ام همواره آمیخته است با دلنگرانیهای کودکانه ای از جنس مرگ و جنگ. بازیهایی شاد و غمگین میان مرگ و زندگی. لحظه های پناه بردن به طبیعت و تمرین امید و حیات در پیچش صدای آژیر و شلیک.
این ویدئو ترکیبی است از تصاویری گذرا میان خواب و بیداری از دوران کودکی ام و خاطراتی جسته گریخته . بوی عطر نارنج در بهار دزفول و سعی من در دوختن و شکافتن خاطراتم با پوست نارنج.

تصاویر ثابت