این مجموعه شامل اجراها و چیدمانهایی است که در فضاهای مختلف با هدف کلی مجموعه پلاستیک آرت هایم شکل گرفته است. انسانها،درختها،گلها و سنگهای پلاستیک پیچ شده ای که دیگر با فضای اطراف خود به راحتی درتماس نیستند و همگی به اشیائی تبدیل میگردند از جنس ساخته های بشری، با تنفسهای سخت و عدم توانایی حرکت. برخی از این اجراها علاوه بر تمرکز بر نتایج دخالتهای انسانی در چرخه ی طبیعت به مفاهیم دیگری چون جایگاه نسل آینده در این زنجیره، نازیبایی های بصری، زنانگی و ارتباط پیچیدۀ انسان با طبیعت اشاره دارند.