صنایع دستی

کتاب

محیط زیست

هنرمندسرای آلمن

.طبیعت همواره برای من آرامش بخش و الهام بخش است و من خود را قسمتی از آن میدانم ، این ارتباط برایم وصف ناشدنی است
به عنوان جزئی از این چرخه می دانم که تا چه اندازه قدرت حفظ آن را داشته و یا می توانم آن را تخریب کنم  بنابراین در آثارم سعی دارم تا این مطلب را یادآوری کنم و دل نگرانیهایم را برای سرنوشت طبیعت و اتصال سرنوشت انسان به آن بازگو نمایم . دست یافتن به حسی درونی و ارتباطی عمیق و تنگاتنگ با اجزای طبیعت برایم بسیار لذت بخش است طبیعت همواره برای من آرامش بخش و الهام بخش است و من خود را قسمتی از آن میدانم ، این ارتباط برایم وصف ناشدنی است
به عنوان جزئی از این چرخه می دانم که تا چه اندازه قدرت حفظ آن را داشته و یا می توانم آن را تخریب کنم  بنابراین در آثارم سعی دارم تا این مطلب را یادآوری کنم و دل نگرانیهایم را برای سرنوشت طبیعت و اتصال سرنوشت انسان به آن بازگو نمایم . دست یافتن به حسی درونی و ارتباطی عمیق و تنگاتنگ با اجزای طبیعت برایم بسیار لذت بخش است؛