توضیحات

روح درخت .مجموعه ای از آثار من در اعتراض به نوع رفتار انسان با طبیعت و رسیدن به مصرف گرایی لجام گسیخته است.