ویدئوآرت – روح درخت

شرحي بر ويدئوآرت روح درخت دی ماه 1389 درختان خشك پلاستيك پيچ شده براي من نمادي است از حضور و دخالت انسان در طبيعت. دخالتي كه گاه نه به نفع طبيعت است ونه به نفع انسان.حضور تصنعات ، زباله ها و مواد شيميايي و در نهايت مرگ تدريجي طبيعت . اسارت طبيعت در ميان انبوه [...]