استخوانها هم آب می نوشند

چیدمانی در بستر زاینده رود – حدفاصل سی و سه پل و پل فردوسی / پنج شنبه 7 مهر 1390 اصفهان استخوانهایی را که از بیابان گردآورده بودم در بستر خشکیدۀ زاینده رود به شکل موجوداتی خلق شده در ظاهر ماهی، طوری چیدمان کردم که گویی از دل خاک بیرون آمده و یا در [...]

طبیعت نوشته ها

نوشته هایم به مدد خاک قرمز، بر بستر طبیعت جان میگیرند؛خاک قرمز جزیرۀ هرمز،ترکیبی از اکسید آهن که برای زخم طبیعت مرهم است.کلماتم با بارانی ملایم یا نسیمی آرام، در چرخۀ طبیعت حل می شوند و در حافظۀ آن برای همیشه باقی می مانند. بافتی از واژگان در فرمی ابداعی ، بدون نقطه و [...]

درختها و صخره ها

مجموعه درختها و صخره ها، بر اساس علاقه ام به گلدانهای بن سای و درختان روییده در لابلای صخره های کوهها در سال 1395 شکل گرفت. تک تک این درختان را با کنارهم قرار دادن شاخه هاو برگها و ریشه های خشکیده ای که در طبیعت پیدا میکردم ساخته ام. ترکیب شاخه های بسیار [...]