استخوانها هم آب می نوشند

چیدمانی در بستر زاینده رود – حدفاصل سی و سه پل و پل فردوسی پنج شنبه 7 مهر 1390 اصفهان استخوانهایی را که از میان ماسه های کویر شرق اصفهان یافته بودم در بستر خشکیده ی زاینده رود به شکل موجوداتی خلق شده در ظاهر ماهی طوری چیدمان کردم که گویی از دل خاک [...]

طبیعت نوشته ها

نوشته هایم به مدد خاک قرمز، بر بستر طبیعت جان میگیرند؛خاک قرمز جزیرۀ هرمز،ترکیبی از اکسید آهن که برای زخم طبیعت مرهم است.کلماتم با بارانی ملایم یا نسیمی آرام، در چرخۀ طبیعت حل می شوند و در حافظۀ آن برای همیشه باقی می مانند. بافتی از واژگان در فرمی ابداعی ، بدون نقطه و [...]