استخوانها هم آب می نوشند

چیدمانی در بستر زاینده رود – حدفاصل سی و سه پل و پل فردوسی / پنج شنبه 7 مهر 1390 اصفهان استخوانهایی را که از بیابان گردآورده بودم در بستر خشکیدۀ زاینده رود به شکل موجوداتی خلق شده در ظاهر ماهی، طوری چیدمان کردم که گویی از دل خاک بیرون آمده و یا در [...]