پیچیدن درون پلاستیک ، تنفس های سخت ، گرما ،تعریق، سختی و عدم توانایی حرکت ، درک احساس شاخه های خشکیده ، درک حس موجودات به دام افتاده در آبهای آلوده، زمینی که گرما احاطه اش کرده است ،احساس عدم رهایی و توانایی، چیزهایی است که من در پرفورمنسهایم به دنبال آن هستم .
مردمی که خود پلاستیک ها را به دور خودشان میپیچند ،نمادی از انسانهایی هستند که با دست خود ، زمین و طبیعتش را نابود میکنند و به زندگی خود و فرزندانشان در زنجیره ی طبیعت آسیب میزنند.
پلاستیک برای من نماینده ی آلوده کننده هاست ؛

Plastic ArtCovering within plastic, difficult breathing, heat, sweat, hard mobility, perception of wizened shoots
sense, the perception of captive animals within polluted waters, the earth which has been surrounded by heat, slow
growth of nature, the sense of inability and non freedom, are things which I am looking for them within my
performances. People who surround plastic around themselves are symbols of humans who not only devastate and destroy
nature and earth, by their hands but also, damage their life and their childrens life within the nature
cycle. Plastic, for me, is symbol of pollutants.

روح درخت


Trees Sprite

زن ، مرد ، ماهی


Woman,Man,Fish

تنفس در پلاستیک


Breathing in Plastic

اکسیژن آزاد


Free Oxygen

خواب یک پری


The Dream of a fairy