.نوشته ها از درون نقاشی هایم جاری شدند و بر طبیعت نقش گرفتند
.با خاک قرمز جزیره ی هرمز مینویسم.نوشته هایم با باران ملایمی شسته میشوند و به زمین فرو
میروند. نوشته هایم نقطه ندارند اما برای من پر از معنا هستند
ابتدا نوشته هایم به صورت یک بافت دیده میشوند اما با اندکی تامل کلماتی از آن قابل درک است
و این خود باعث میشود تا بیننده به من و بستری که بر آن نوشته ام نزدیک تر شود،اما کسی قادر نیست تمام ارتباط ما را
دریافت کند و این یک راز است
.نوشته های بدون نقطه ام از جنس زمین اند و برای من ارتباطی امن و آرامش بخش و زیبا
.در نوشته هایم با طبیعت میگویم و از او میشنوم.در لحظه لحظه های نوشتنم ستایشی بزرگ نهفته
است

Write art
I am writing with red soil of Hormuz Island, my epigraphs have being washed by mild rain and have being
breached through the ground. Although my epigraphs do not have any dots but, they are meaningful for me. At
first, they are being seen as a texture but if you think about them, some words are understandable and this
causes visitors to be close to me and written texture. But, none of them can receive our relation and this is a
mystery. My dots less epigraphs are soil materials and for me, they are safe, comfortable and beautiful
relations. I speak with nature and also listen from it. Great praise is included within every times of my
writing.


write Art-fereshteh alamshah

درخت نوشته – اصفهان ،باغ بهادران – پاییز 1387


برگ نوشته - پاییز 1387


DSC05434 (Copy) (3)

برگ نوشته – پاییز1387


fish tablo-3

جزیره هرمز – جشنواره هنر محیطی – زمستان 1387


12

جنین سنگ – پلور – تابستان 1388

دریاچه ارومیه – جشنواره هنر محیطی – پاییز1388

ساحل نوشته – جزیره هرمز – زمستان 1388نمک نوشته – کویر شرق اصفهان – زمستان 1388


write Art-fereshteh alamshah8

خار نوشته – کویر شرق اصفهان – زمستان1388درخت نوشته2 – اصفهان – روستای مزرعه بالا – زمستان 1388


write Art-fereshteh alamshah9

برگ نوشته – پلور – تابستان 1389


write-rock


trunk write-1

سنگ نوشته ، تنه نوشته – شوشتر – پاییز 1389


writeart-alamshah12

سنگهای آبی – جزیره هرمز – زمستان 1389ساحل نوشته 2 – جزیره هرمز – زمستان 1389

جنین درخت – کویر شرق اصفهان – زمستان 1389


Writeart-stone1 (Copy)


Writeart-wood5 (Copy)


Writeart-wood6 (Copy)

سنگ و شاخه – کویر شرق اصفهان – تابستان 1390


Writeart-bons1 (Copy)


Writeart-bons2 (Copy)

استخوان نوشته – اصفهان ، بستر خشکیده زاینده رود – پاییز 1390


Writeart-wall6 (Copy)


Writeart-wall2 (Copy)


Writeart-wall4 (Copy)


Writeart-wood4 (Copy)


Writeart-yogurt2 (Copy)


Writeart-yogurt5 (Copy)


Writeart-yogurt3 (Copy)

سه اثر نوشته بر دیوار، تخته و ماست (خاک قرمز هرمز قابلیت خوراکی دارد)
ماسوله (برنامه تبادل هنرمندان ایران و کره) – پاییز 1390


Writeart-rock2 (Copy)


Write-rock1 (Copy)

صخره نوشته – اصفهان ،کوههای کلاه قاضی – تابستان 1391


Writeart-laleh2 (Copy)


Writeart-laleh3 (Copy)


Writeart-laleh4 (Copy)


Writeart-laleh1 (Copy)


Writeart-laleh5 (Copy)


Writeart-laleh6 (Copy)

درخت نوشته 3 (شامل ده درخت) – تهران ، پارک لاله ،جشنواره هنر محیطی- زمستان 1391


Writeart-tree (Copy)


Writeart-tree2 (Copy)


Writeart-tree3 (Copy)

پوسته ی خشکیده ی آکالیپتوس – اصفهان – پاییز 1392