متن مربوط به سرنامه اصفهان و ساند آرت در موزه اضافه شود.

تصاویر مربوط به نمایشگاه:

.