شرحي بر ويدئوآرت

روح درخت
دی ماه 1389

درختان خشك پلاستيك پيچ شده براي من نمادي است از حضور و دخالت انسان در طبيعت.
دخالتي كه گاه نه به نفع طبيعت است ونه به نفع انسان.حضور تصنعات ، زباله ها و مواد شيميايي و در نهايت مرگ تدريجي طبيعت .
اسارت طبيعت در ميان انبوه مواد پلاستيكي ، اسارت انسان است در ساخته هاي خويش .
روح طبيعت ، روح درخت و روح انسان جدا نشدني اند وآينده ي كودكانمان زنجير خورده به آينده ي طبيعت،
و زايش زمين و درخت و انسان حلقه هاي يك زنجيره اند.
فرزندان ما همان فرزندان طبيعت اند و سرنوشت تيره يا روشنشان …
در اين اثر خورشيد نمادي است از زندگي و حيات و زايش . حضورش موجب باروري است و تابشش موجب تولد. عدم حضورش سردي و بي تحركي است، تصاويري نزديك به يخ زدگي .
دراين ويدئو مانند ويدئوهاي قبلي از مردم عادي و نه بازيگران استفاده كرده ام زيرا عقيده دارم موضوع چيزي فراي زندگي روزمره ي بشري نيست . و مخاطب هنر، همان مردم اند و پرفورمنس هاي من عين زندگي ست.مشاهده ویدئو