نمایش کامل ویدئو
…………………………………………………………………………….
عنوان: سنگ پنجم
سال خلق: 1399
مدت زمان : 00:53
……………….
نور می تواند هر چیزی باشد حتی یک سنگ. بدون نور هیچ چیز نیست حتی یک سنگ.

تصاویر ثابت