برشی از ویدئو
…………………………………………………………………………….
عنوان: کابوس یک رویا
سال خلق: 2015
مدت زمان : 2:32
……………….
این ویدئو در مجموعه اجراهای محیط زیستی ام با عنوان “پلاستیک آرت” قرار دارد. ویدئویی دو پهلو از حس عاشقانه ام نسبت به طبیعت و بیانی اعتراض گونه به رفتار غیر خردمندانۀ انسانی نسبت به تخریب بی حد طبیعت و صدمه زدن به آن. در این ویدئو زنی سرگردان در میان کابوس و رویا، در آغوش درختی پلاستیک پیچ شده قرار میگیرد و پلاستیک او را هم احاطه می کند. گاه کابوس هایم همان رویاهای وارونه ام هستند و رویاهایم فرار از کابوس هایم.
.

تصاویر ثابت: