برشی از ویدئو
…………………………………………………………………………….
عنوان: ماهیهای یونس
سال خلق: 1388
مدت زمان : 5:37
……………….
ماهیهای یونس در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۸۸ در گرمای سوزان تابستان در نقطۀ مرکزی و خشکیدۀ تالاب گاوخونی تصویربرداری شد.
این ویدئو _ پرفورمنس در حمایت از تالاب گاوخونی و اعتراض به خشکیده شدن آن به دلیل بسته و خشک شدن  رودخانۀ زاینده رود و با همکاری مردم شهر ورزنه ( به عنوان نابازیگر) ساخته شد.
این ویدئو تمثیلی است از گرفتار شدن حضرت یونس در شکم ماهی و اسارت انسانهای امروزی در تصنعات خویش و ولع بلعیدن طبیعت.
پیچیده شدن  درون پلاستیک، تنفسهای سخت، گرما و تعرق، اسارت، حس موجودات اسیر در آبهای آلوده، زمین احاطه شده در گرما، احساس ناتوانی و عدم آزادی، چیزی است که من در این اجراها به دنبال بیان آن هستم.
انسانهایی که خود را درون پلاستیک می پیچند، نمادی هستند از آنچه که انسان بر خود روا میدارد. انسانی که با دست خود نه تنها به زمین و طبیعت آسیب میرساند بلکه در این چرخه زندگی خویش و فرزندانش را نابود می سازد. پلاستیک برای من نمادی از آلوده کننده هاست.
.

تصاویر ثابت :