دم ماهي
(هنر محيطي)- پرفورمنس
زمان : اواخر شهريور 1389
مكان : مكان تاريخي ( جاي پاي حضرت)- شهر حسن آباد – جرقويه – اصفهان

چند چشمه ي كوچك در فضاي ماسه اي و بياباني سالهاي سال است كه در همه حال مي جوشند. تعدادشان ده تا نمي شود و فاصاه هاشان كمتر از 5 متر.
چنان ارام و صبور و مداومند كه جز جوششي كودكانه و گاه مظلومانه نمي بيني . اما همين جوششها ي كوچك بهشتي زيبا ساخته اند . بهشتي به ابعاد اندك اما باور نكردني . من عاشق اين آكواريوم تقريبا 5 در 20 متري هستم.

در سمت ديگرش نيزاري روييده در جوي آبي كه از قناتها مي آيد . وحشي است و دوست داشتني .
فضاي اطرافتان پر است از ماسه هاي شور با طرح هايي كه نمك بر آن زده.
اما باز قصه ي دردناك حضور ما انسانهاست . مي بينيم و لذت مي بريم و به به و چه چه ميكنيم . بطريهايمان را مي شكنيم و رها ميكنيم زباله هايمان را ميريزيم و پلاستيكهايمان را تقديم طبيعت ميكنيم.

و اما دم ماهي

اجراي دم ماهي طعنه اي دوباره است.
طعنه اي به انسان ، آدميزادي كه خود را در بند ميكند و طبيعت را در بند تر. ماهي را و خود را و تمام طبيعت را آلوده ميكند ، اسير ميكند و ميميراند.

work and photo by : Fereshteh Alamshah
Environmental Art – Performance