اکسیژن آزاد/ چیدمان / شهریور 1390 / اصفهان-گالری آپادانا / جشنواره هنر چند رسانه ای / برگزارکننده: انجمن نقاشان اصفهان

اجرای این طرح بر مبنای یادآوری و ایجاد حس فضای درونی نایلونی در بسته است که چند ماهی در آن غوطه ورند. ورودی کوچکی امکان حضور مخاطب دراین اثر را فراهم میکرد.
موجوداتی غیر معمول را با ترکیب استخوانهایی که از بیابان جمع آوری کرده بودم ساختم. استخوانهای ریز و درشت حیوانات مختلف که رد دندان دیگر حیوانات بر آنان پیدا بود و خورشید کویر با تابشش و باد با وزشش آنها را صیقل داده بودند.
موجودات، درون فضای پلاستیکی چیدمان شدند و ویدئویی از جانداران قعر دریا و غواصی که در تصویر به مخاطب نزدیک میشد، بر قسمتی از دیوارۀ  پلاستیکی چیدمان، رو به مخاطبین، درون اثر، پخش گردید، همراه با صدای تنفس های غواص در زیر آب و اصواتی غریب از اعماق دریا.
در این چیدمان،تلاش کردم تا همان فضای تنگ و سختی را که انسان برای بسیاری از موجودات زنده فراهم ساخته بازنمایی کنم; فضایی که به تمثیل نشان دهندۀ تنفس سخت یک ماهی درون مشمایی پر از آب است. تمثیلی از موجوداتی که زمانی شاید جز فسیل،خاطراتی از آنان باقی نماند.