روح درخت (پرفورمنس) – اصفهان ، باغ بهادران – بهار 1388

روح درخت (پرفورمنس ، ویدئوآرت) – اصفهان – زمستان 1389